Blue Thor AB är en del av RNDV Holding, vilket innebär att kvalitet och säkerhet är kärnan i vår verksamhet:

En ledningsinfrastruktur har utvecklats som övervakar allt från miljöintegritet till hälso- och säkerhetsbestämmelser. Varje element övervakas och analyseras noggrant för att identifiera möjliga vägar för kontinuerlig förbättring.

Blue Thor AB: s ledningssystemprinciper

Vår hälso- och säkerhetspolicy involverar att:

• Anta ett riskbaserat tillvägagångssätt som tar hänsyntill det externa och interna sammanhanget på ett ansvarsfullt sätt.

• Söka efter ständiga förbättringar genom bestämda ochverifierbara hälso- och säkerhetsmål;

• Fokusera på att förebygga arbetsskador ocharbetsrelaterade sjukdomar;

• Lära av incidenter genom att ständigt förbättra vårarbetsmiljö;

• Genomföra undersökningar och vidta åtgärder i syfte attminska risken för olyckor till ett minimum.

• Utbilda och kompetensutveckla inom hälso- ocharbetssektorn;

• Möjliggöra och säkerställa anställdas deltagande ochinkludering i hälso- och säkerhetsaktiviteter.

• Ha tydliga ansvarsområden och auktoritet i förhållandetill hälsa och säkerhet bland chefer och anställda;

Sista Minuten Riskanalys (LMRA)

Blue Thor arbetar för att minimera eventuella risker i genomförande av projekt. Om vi har ingått en överenskommelse med kunden – utför vi en Sista Minuten Riskanalys (LMRA). Detta är en snabbt och slutgiltig bedömning på arbetsplatsen som fyll i av arbetstagarna. Ofta innebär LMRA en kort checklista som innefattar några vanliga ämnen: säkerhet, hälsa och miljö.

Syftet med en LMRA är att skapa medvetenhet och utesluta potentiella risker. En LMRA måste utföras för att se till att den uppskattade risken och de åtgärder som vidtagits överensstämmer med situationen på arbetsplatsen. Det är viktigt att en Sista Minuten Riskanalys alltid överensstämmer med lokala regler och förordningar.

Fördelar med LMRA:

  • Ökad medvetenhet och bättre möjligheter att upptäcka risker;
  • Ökat ansvar för handledare och anställda med att hålla arbetsplatsen säker;
  • Ökad kontakt mellan handledare och anställda för större fokus på säkerhet;
  • Bättre förståelse för de olika nivåerna av risktolerans för anställda;
  • Upptäcka och minska eventuella risker för arbetsplatsolyckor;
  • Arbetssituationen kan komma att förändras innan arbetet påbörjas, med eventuellt nytillkomna farliga situationer;
  • Involvera arbetstagare i en säker och hälsosam arbetsmiljö vid farligt arbete;
  • Exponering och hantering av potentiella risker: När risker rapporteras bör åtgärder vidtas för att skapa en säker miljö för arbetstagarna.

Våra certifikat: